Hyundai i10: Radio (model z RDS)

Hyundai i10 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Radio (model z RDS)

Zmiana trybu RADIO


SEEK (wyszukiwanie)

Nacisnąć przycisk


Preset SEEK (wyszukiwanie wcześniej ustawionych częstotliwości)

Nacisnąć przycisk


ScAN

Nacisnąć przycisk


Wyszukiwanie ręczne

obracać pokrętło TUNE w lewo/prawo,
aby zmieniać częstotliwość.

aC100B9EE, aC110B9EE

Komunikaty drogowe (TA)

Krótkie naciśnięcie przycisku
(krótsze niż 0,8 sekundy): Ustawić
  Tryb komunikatów drogowych
Ta.

PTY góra/dół

Nacisnąć przycisk w celu
wyszukiwania kanałów nadających w systemie RDS z funkcją PTY.

MENU

Przyciskowi odpowiadają funkcje
automatycznego zapisywania i informacji.


AST (automatyczne zapisywanie stacji)

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ aST] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku  .


Wybrać aST (automatyczne zapisywanie stacji), aby przypisać częstotliwości o najlepszym odbiorze do przycisków   . Jeżeli nie są odbierane
żadne częstotliwości, odtwarzana jest ostatnio odbierana stacja.

Zapamiętanie odbywa się jedynie w pozycjach   trybu Fma
i ama.

AF (częstotliwości alternatywne)

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ 2 aF] za pomocą pokrętła TUNE lub przycisku   .


opcję częstotliwości alternatywnych można włączyć/wyłączyć.

Region

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[3 Region] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku 3 .

opcję Region można włączyć/wyłączyć..

News (aktualności)

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[ 4 News] za pomocą pokrętła TUNE lub przycisku 4 .

opcję News można włączyć/wyłączyć.

Info Volume

Funkcja Info Volume dotyczy głośności podczas odbierania informacji w funkcjach News i Traffic.

Głośność informacji można regulować przez obracanie pokrętła   VoL
w lewo/ prawo podczas odtwarzania aktualności lub informacji o ruchu drogowym.

aF, Region i News to menu występujące w radiu RDS

RADIO Zmiana trybu RADIO


SEEK (wyszukiwanie) Nacisnąć przycisk


Preset SEEK (wyszukiwanie wcześniej ustawionych częstotliwości)

Nacisnąć przycisk


ScAN

Nacisnąć przycisk


Wyszukiwanie ręczne

obracać pokrętło TUNE w lewo/
prawo, aby zmieniać częstotliwość.

aC100B9GG, aC110B9GG

aC100B9GN, aC110B9GN

MENU

Przyciskowi  odpowiadają
funkcje automatycznego zapisywania i informacji.


AST (automatyczne zapisywanie stacji)

Nacisnąć przycisk Ustawić [
aST] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku .


Wybrać aST (automatyczne zapisywanie stacji), aby przypisać częstotliwości o najlepszym odbiorze do przycisków . Jeżeli nie są odbierane
żadne częstotliwości, odtwarzana jest ostatnio odbierana stacja.

PODSTAWOWY SPOSóB UŻYcIA: Audio cD/MP3 cD/USB/ iPod/My Music

Nacisnąć przycisk   aby
zmieniać tryb w kolejności CD USB (iPod)
  aUX
  my music
  BT audio.


Na ekranie wyświetlana jest nazwa folderu/ pliku.

PODSTAWOWY SPOSóB UŻYcIA: Audio cD/MP3 cD/USB/ iPod/My Music


PODSTAWOWY SPOSóB UŻYcIA: Audio cD/MP3 cD/USB/ iPod/My Music


Funkcja powtarzania

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk   (RPT)
Tryb CD, mP3 CD, USB, iPod, my music: RPT na ekranie

Tryb mP3 CD, USB: FLD.RPT na ekranie

 Nacisnąć ponownie przycisk  
, aby wyłączyć powtarzanie.

Odtwarzanie losowe

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk (RDm)
Tryb audio CD, my music: RDm na ekranie

Tryb mP3 CD, USB: FLD.RDm na ekranie

Tryb mP3 CD, USB: RDm na ekranie

Tryb iPod: RDm na ekranie

Nacisnąć ponownie przycisk
aby wyłączyć powtarzanie.

Zmiana utworu/pliku

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Ponowne naciśnięcie przycisku
w ciągu 1 sekundy powoduje odtwarzanie poprzedniego utworu.

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Skanowanie utworów (model z RDS)

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Ponownie zaciśnięcie i przytrzymanie przycisku  wyłącza funkcję


Skanowanie stacji

Podczas odtwarzania utworu (pliku) przycisk


Nacisnąć ponownie przycisk
aby wyłączyć funkcję.

Funkcja skanowania nie jest dostępna w trybie iPod.

Wyszukiwanie folderu: Tryb MP3 cD, USB

Podczas odtwarzania pliku nacisnąć przycisk   (następny
folder)

Podczas odtwarzania pliku przycisk
(poprzedni folder)


Wybranie folderu przez naciśnięcie pokrętła TUNE powoduje odtworzenie
pierwszego pliku z wybranego folderu

Wyszukiwanie utworów (plików)

MENU : Płyta cD audio

Nacisnąć przycisk trybu CD mP3   aby ustawić funkcje
powtarzania, kolejności losowej, informacji.

Funkcja powtarzania


Funkcja powtarzania

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku TUNE, aby powtarzać
bieżący utwór.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Odtwarzanie losowe

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ RDm] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku , aby odtwarzać
w kolejności losowej utwory z bieżącego folderu.

Informacja

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[ 3 Info] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku , aby wyświetlić
informacje o bieżącym utworze.

Nacisnąć ponownie przycisk
aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

MENU : MP3 cD / USB

Nacisnąć przycisk trybu CD mP3
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej w folderze, powtarzania folderu, kolejności losowej wszystkich utworów, informacji i kopiowania.


Funkcja powtarzania

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[ RPT] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku aby powtarzać
bieżący utwór.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Folder Random

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ F.RDm] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku , aby odtwarzać w
kolejności losowej utwory z bieżącego folderu.

Nacisnąć ponownie F.RDm, aby wyłączyć funkcję

Powtarzanie w folderze

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 3
F.RPT] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku 3 , aby powtarzać utwory z bieżącego folderu.

Nacisnąć ponownie F.RPT, aby wyłączyć funkcję.

Wszystkie losowo

Nacisnąć przycisk Ustawić
[ 4 a.RDm] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku 4 , aby odtwarzać w kolejności losowej wszystkie utwory z płyty CD.

Nacisnąć ponownie a.RDm, aby wyłączyć funkcję.

Informacja

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[ 5 Info] za pomocą pokrętła  
TUNE lub przycisku 5 , aby wyświetlić informacje o bieżącym utworze.

Nacisnąć ponownie przycisk ,
aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Kopiowanie

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[6 Copy] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 6

  1. Ta funkcja używana jest do kopiowania utworu do trybu my music. Skopiowaną muzykę można odtwarzać w trybie my music.

MENU : iPod

W trybie iPod, nacisnąć przycisk
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej albumów, kolejności losowej wszystkich utworów i informacji.


Funkcja powtarzania

Nacisnąć przycisk Ustawić [ 1
RPT] za pomocą pokrętła  TUNE
lub przycisku  , aby powtarzać
bieżący utwór.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Odtwarzanie losowe

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[ RDm] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku  .


odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącej kategorii.

Nacisnąć ponownie RDm, aby wyłączyć funkcję.

Information

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[ 3 Info] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku  .


Służy do wyświetlenia informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.

Nacisnąć ponownie przycisk ,
aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Wyszukiwanie

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[4 Search] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku 4 .

Wyświetla listę kategorii iPod.

Jeśli podczas wyszukiwania kategorii iPod zostanie naciśnięty przycisk
, to nastąpi przejście do kategorii nadrzędnej.

MENU : Tryb My Music (opcja)

IW trybie my music nacisnąć przycisk
, aby ustawić funkcje powtarzania, kolejności losowej, informacji, usuwania, usuwania wszystkiego i wyboru usuwania.


Funkcja powtarzania

Nacisnąć przycisk   Ustawić
[ 1 RPT] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku  .


Powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu.

Nacisnąć ponownie RPT, aby wyłączyć funkcję.

Odtwarzanie losowe

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[2 RDm] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku   .


odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej.

Informacja

Nacisnąć przycisk Ustawić [3
Info] za pomocą pokrętła TUNE lub
przycisku 3  .

Służy do wyświetlenia informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.

Nacisnąć ponownie przycisk  
, aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Delete

Nacisnąć przycisk Ustawić [4
Delete] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku 4  .

Usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku Naciśnięcie przycisku usuwania na ekranie odtwarzania powoduje usunięcie aktualnie odtwarzanego pliku.

Usuwanie pliku z listy:

  1. Wybrać plik do usunięcia za pomocą pokrętła  TUNE.

  2. Nacisnąć przycisk   i
    wybrać menu usuwania, aby usunąć wybrany plik.

Usuwanie wszystkiego

Nacisnąć przycisk  Ustawić
[5 Del.all] za pomocą pokrętła TUNE
lub przycisku 5 .

Usuwanie wszystkich utworów z trybu my music.

Wybór usuwania

Nacisnąć przycisk Ustawić [6
Del.Sel] za pomocą pokrętła 
TUNE lub przycisku 6 .

Wybieranie i usuwanie utworów z trybu my music.

  1. Wybrać z listy utwory do usunięcia.

  2. Po dokonaniu wyboru nacisnąć przycisk
    i wybrać menu usuwania.

UWAGA - korzystanie z funkcji My Music

AUX

Tryb aUX używany jest do odtwarzania muzyki z nośnika zewnętrznego podłączonego do złącza aUX.

Tryb aUX uruchamiany jest automatycznie po podłączeniu do złącza aUX urządzenia zewnętrznego.

Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone, tryb aUX można włączyć również przez naciśnięcie przycisku .

UWAGA - KORZYSTANIE Z TRYBU AUX

Dokładnie wprowadzić kabel AUX do złącza AUX.

Wyłączenie komunikacji

Bluetooth Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli system Bluetooth nie będzie używany. Wybrać [Bluetooth System off] Ustawić za pomoc ...

Technologia bezprzewodowa Bluetooth AUDIO (opcja)

czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth? Bluetooth jest bezprzewodową technologią umożliwiającą łączenie urządzeń znajduj ...

Zobacz tez:

Samoczynne zamykanie w razie deszczu przy wyłączonym silniku
Zamykanie w razie deszczu jest możliwe tylko w pojazdach z czujnikiem deszczu. Gdy kluczyk jest w stacyjce w położeniu 0 lub jest wyjęty ze stacyjki, panoramiczne okno dachowe zamyka się automatycznie gdy zaczyna padać deszcz ...

Rozporządzenie dotyczące postępowania z pojazdem po okresie eksploatacji
Od wielu lat grupa FCA rozwija globalne zaangażowanie w ochronę i poszanowanie środowiska poprzez stałą poprawę procesów produkcyjnych i tworzenie coraz bardziej przyjaznych środowisku produktów. Aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze us ...

Pasy bezpieczeństwa
Używanie pasów bezpieczeństwa Kierowca (jak i wszyscy pasażerowie samochodu), powinien przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych dotyczących sposobu użycia pasów bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem podróży nal ...

Samochody