Kia Picanto: Clock settings (ustawienia zegara)

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Clock settings (ustawienia zegara) –> Clock settings (ustawienia zegara)

Naciśnij klawisz Wybierz
[Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz
menu za pomocą pokrętła TUNE


Clock settings


Clock Settings (Ustawienia zegara)

Menu to wykorzystywane jest do ustawiania czasu.

Wybierz [Clock Settings] (Ustawienia zegara) Ustaw za pomocą pokrętła
TUNE Wciśnij pokrętło
TUNE


Clock Settings (Ustawienia zegara)


❈ Wyreguluj liczbę aktualnie podświetloną, aby ustawić [hour] (godzinę) i naciśnij pokrętło Tune, by ustawić [minute] (minutę).

Calendar Settings (Ustawienia kalendarza)

Menu to wykorzystywane jest do ustawiania daty (DD/MM/RRRR).

Wybierz [Calendar Settings] (Ustawienia kalendarza) Ustaw za pomocą
pokrętła TUNE
Wciśnij pokrętło
TUNE


Calendar Settings


❈ Wyreguluj liczbę aktualnie podświetloną, aby dokonać ustawień i naciśnij pokrętło Tune, by przejść do następnego ustawienia. (Ustaw w kolejności Rok/Miesiąc/Dzień)

Wyświetlacz zegara, gdy napięcie jest wyłączone

Wybierz [Clock Disp.(Pwr Off)] (Wyśw.zegara, (gdy napięcie jest wył.))
Ustaw /
za pomocą pokrętła
TUNE


Phone Setup (Konfigurowanie telefonu)

(Model wyposażony w Bluetooth Wireless Technology)

Naciśnij przycisk Wybierz
[Phone] (Telefon)

Phone Setup


Pair Phone (Kojarzenie telefonu)

Wybierz [Pair Phone] (Kojarzenie telefonu) Ustaw za pomocą pokrętła
strojenia


OSTROŻNIE Aby skojarzyć telefon przenośny Bluetooth Wireless Technology najpierw wymagane są procesy uwierzytelniania i podłączania. W związku z tym nie można kojarzyć telefonu przenośnego podczas jazdy samochodem. Przed korzystaniem z telefonu należy najpierw zaparkować pojazd.
 1. Szukaj nazwy urządzenia, takiej jak wyświetlona na telefonie przenośnym i podłącz telefon.
 2.  Wprowadź kod przejścia wyświetlony na ekranie. (Kod przejścia: 0000)

❈ Nazwa urządzenia i kod przejścia będą wyświetlone na ekranie przez maksimum 3 minuty. Jeżeli kojarzenie nie zostanie zakończone w ciągu 3 minut, proces kojarzenia telefonu przenośnego będzie anulowany automatycznie.

 1.  Wyświetlane jest Pairing completion (Kojarzenie zakończone).

❈ W niektórych telefonach przenośnych, kojarzenie będzie wykonywane automatycznie poprzez połączenie.

❈ Możliwe jest skojarzenie maksymalnie 5 telefonów przenośnych Bluetooth Wireless Technology.

Phone List (Lista telefonów)

Wyświetlane będą nazwy maksymalnie 5 skojarzonych telefonów.

Phone List (Lista telefonów)


Z przodu aktualnie podłączonego telefonu wyświetlane jest [ ].


Wybierz żądaną nazwę, aby skonfigurować wybrany telefon.

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
[Connect Phone] (Podłącz telefon)

Phone List (Lista telefonów)


 1. Wybierz telefon przenośny, który nie jest aktualnie podłączony.
 2.  Podłącz wybrany telefon przenośny.
 3.  Wyświetlane jest Connection completion (Podłączanie zakończone).

❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wybierz nowy telefon do podłączenia.

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
[Disconnect Phone] (Odłącz telefon)

Phone List (Lista telefonów)


 1. Wybierz aktualnie podłączony telefon przenośny.
 2.  Odłącz wybrany telefon przenośny.
 3.  Wyświetlane jest Disconnection completion (Odłączanie zakończone).

Jest ona wykorzystywana do zmiany kolejności połączeń (Priorytetu) automatycznych połączeń dla skojarzonych telefonów przenośnych.

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz [Priority] (Priorytet) za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
Priorytet nr 1 telefonu przenośnego

 1.  Wybierz [Priority].
 2.  Spośród skojarzonych telefonów, wybierz żądany telefon dla priorytetu o numerze 1.
 3.  Wyświetlana będzie zmieniona kolejność priorytetowa.

❈Kiedy tylko kolejność połączeń (Priorytetu) zostanie zmieniona, podłączony będzie nowy telefon przenośny o numerze 1 priorytetu.

Wybierz [Phone List] (Listę telefonów)
Wybierz telefon przenośny za pomocą pokrętła strojenia Wybierz
[Delete] (Usuń)

 1.  Wybierz żądany telefon przenośny.
 2.  Usuń wybrany telefon przenośny.
 3.  Wyświetlane jest Deletion completion (Usuwanie zakończone).

❈ Kiedy podejmuje się próbę usunięcia aktualnie podłączonego telefonu, telefon jest najpierw odłączany.

OSTROŻNIE
 •  Usunięcie telefonu komórkowego powoduje również skasowanie kontaktów związanych z tym telefonem.
 •  Dla zapewnienia stabilnej komunikacji Bluetooth Wireless Technology, usuń telefon przenośny z systemu audio i usuń system audio z telefonu przenośnego.

Pobieranie kontaktów

Ta funkcja używana jest do pobierania kontaktów i historii połączeń do systemu audio.

Wybrać [Contacts Download] Wybrać
za pomocą pokrętła TUNE


OSTROŻNIE
 •  Funkcja pobierania może nie być obsługiwana przez niektóre telefony komórkowe.
 •  Jeżeli podczas pobierania kontaktów zostanie użyta inna funkcja, pobieranie zostanie przerwane.

  Pobrane wcześniej kontakty zostaną zapisane.

 •  Podczas pobierania nowych kontaktów, przed rozpoczęciem pobierania należy usunąć wszystkie wcześniej zapisane kontakty.

Auto Download (Pobieranie automatyczne)

Podczas podłączania telefonu komórkowego możliwe jest automatyczne pobranie nowych kontaktów i historii połączeń.

Wybierz [Auto Download] (Pobieranie automatyczne) Ustaw
/
za pomocą pokrętła strojenia


Audio Streaming (Pobieranie strumieni danych audio)

Piosenki (pliki) zapisane w telefonie przenośnym Bluetooth Wireless Technology mogą być odtwarzane przez system audio.

Wybierz [Audio Streaming] (Pobieranie strumieni danych audio) Ustaw
/
za pomocą pokrętła strojenia


Outgoing Volume (Głośność połączenia wychodzącego)

Możesz ją wykorzystać do ustawiania głośności swojego głosu, którą będzie słyszeć druga strona, przy włączonym trybie głośnomówiącym połączenia Bluetooth Wireless Technology.

Wybierz [Outgoing Volume] (Głośność połączenia wychodzącego Ustaw za
pomocą pokrętła strojenia


❈ Już w trakcie połączenia, głośność może być zmieniana klawiszem .


Wyłączanie systemu Bluetooth Wireless Technology

Funkcja ta jest wykorzystywana wtedy, kiedy nie chcemy korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology.

Wybierz [Bluetooth System Off] (Wyłączenie systemu Bluetooth)
Ustaw za pomocą pokrętła strojenia


❈ Jeśli telefon jest już podłączony, odłącz aktualnie podłączony telefon i wyłącz system Bluetooth Wireless Technology.

Korzystanie z systemu Bluetooth Wireless Technology

Aby korzystać z systemu Bluetooth Wireless Technology, kiedy system jest aktualnie wyłączony, wykonaj poniższe kroki.

Naciśnij klawisz Wskazówki
ekranowe

❈ Przejdź do ekranu, gdzie mogą być wykorzystywane funkcje Bluetooth Wireless Technology i wyświetlane wskazówki.

Naciśnij przycisk Wybierz
pokrętło [Phone] (Telefon)

 1.  Wyświetlony zostanie ekran z zapytaniem, czy włączyć Bluetooth Wireless Technology.
 2.  Wybierz na ekranie,
  aby włączyć Bluetooth Wireless Technology i wyświetl wskazówkę.

❈ Jeśli system Bluetooth Wireless Technology jest włączony, będzie on automatycznie próbował połączyć się z ostatnio połączonym systemem Bluetooth Wireless Technology telefonu przenośnego.

OSTROŻNIE
 •  W niektórych telefonach przenośnych połączenie Bluetooth Wireless Technology może zostać na chwilę przerwane.

  Aby spróbować ponownie, wykonaj kolejne kroki.

 1. Włącz funkcję Bluetooth Wireless Technology za pomocą włączenia/wyłączenia telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.
 2. Włącz/wyłącz zasilanie telefonu przenośnego i spróbuj połączyć się ponownie.
 3. Wyjmij całkowicie baterię z telefonu przenośnego, ponownie uruchom system, a następnie spróbuj połączyć się ponownie.
 4. Ponownie uruchom system audio i spróbuj połączyć się ponownie.
 5. Usuń wszystkie skojarzone urządzenia w swoim telefonie przenośnym i w systemie audio i ponownie wykonaj kojarzenie do korzystania.

System Settings (Ustawienia Systemu)

Naciśnij przycisk Wybierz
[System]


Informacje o pamięci

Wyświetla aktualnie wykorzystywaną pamięć oraz całkowitą pojemność pamięci systemu.

Wybierz [Memory Information] (Informacje o pamięci) OK
Aktualnie wykorzystywana pamięć wyświetlana jest z lewej strony, podczas gdy całkowita pojemność pamięci systemu wyświetlana jest z prawej strony.


RADIO (dla modeli z systemem RDS - komunikatów o ruchu drogowym)

❈ Mogą występować różnice w zależności od wybranego systemu audio.

Zmiana trybu RADIA

Zmiana trybu RADIA


SEEK (WYSZUKIWANIE RADIOSTACJI)

Naciśnij klawisz


Preset SEEK (Wyszukiwanie i wstępne programowanie radiostacji)

Naciśnij klawisz~


SCAN (SKANOWANIE)

Naciśnij klawisz


Wybieranie za pomocą ręcznego przeszukiwania

Aby regulować częstotliwość, obracaj pokrętło strojenia w lewo/w prawo.


Traffic Announcement (TA) (Komunikaty o ruchu drogowym)

Krótkie wciśnięcie klawisza
(poniżej 0,8 sekundy): Ustaw tryb
/ Traffic Announcement (TA)
(Komunikaty o ruchu drogowym)

MENU

Pod klawiszem zawarte są
funkcje A.Store (Automatyczne zapisywanie) i Info (Informacje).

Przycisk AST (automatycznego zapisywania do pamięci)

Naciśnij klawisz Ustaw [
AST] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Przycisk AST


Wybierz AST (Automatyczne zapisywanie do pamięci), aby zapisać w pamięci, pod klawiszami wstępnego programowania ~
, częstotliwości o najlepszym odbiorze. Jeśli nie odebrano żadnych częstotliwości, wtedy odtwarzana będzie częstotliwość ostatnio odbieranej stacji.

❈ Zapisuje jedynie do wstępnie zaprogramowanych pamięci ~
trybów FMA lub AMA.

AF (alternatywna częstotliwość)

Naciśnij klawisz Ustaw [
AF]
za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza .


Opcja alternatywna częstotliwość może być włączana lub wyłączana.

Region

Naciśnij klawisz Ustaw [
Region] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Opcja Region może być włączana lub wyłączana.

News (Wiadomości)

Naciśnij klawisz Ustaw [
News] (Wiadomości) za pomocą pokrętła strojenia  lub klawisza
.


Opcja News może być włączana lub wyłączana.

Info Volume (Głośność informacji)

Głośność informacji odnosi się do głośności dźwięku przy odbiorze Wiadomości (News) lub Informacji o ruchu drogowym (Traffic information).

Głośność informacji może być sterowana poprzez obracanie pokrętła VOL w
lewo/w prawo w chwili, gdy odtwarzane są wiadomości lub informacje o ruchu drogowym.

❈ AF, Region i News są menu Radia RDS.

RADIO

❈ Mogą występować różnice w zależności od wybranego systemu audio.

Zmiana trybu RADIA

Zmiana trybu RADIA


SEEK (WYSZUKIWANIE RADIOSTACJI)

Naciśnij klawisz


Preset SEEK (Wyszukiwanie i wstępne programowanie radiostacji)

Naciśnij klawisz ~


SCAN (SKANOWANIE)

Naciśnij klawisz


Wybieranie za pomocą ręcznego przeszukiwania

Aby regulować częstotliwość, obracaj pokrętło strojenia w lewo/w prawo.


MENU

Pod klawisz zawarte są funkcje
A.Store (Automatyczne zapisywanie) i Info (Informacje).

MENU


A.Store (Auto Store - Automatyczne zapisywanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
A.Store] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wybierz A.Store (Auto Store) (automatyczne zapisywanie), aby zapisać w pamięci, pod klawiszami wstępnego programowania ~
, częstotliwości o najlepszym odbiorze. Jeśli nie odebrano żadnych częstotliwości, wtedy odtwarzana będzie częstotliwość ostatnio odbieranej stacji.

Sound settings (ustawienia dźwięku)

Naciśnij klawisz Wybierz [Sound] (dźwięk) za pomocą pokrętła strojenia lub klawisz Wybierz menu za pomocą pokrętła strojenia ...

Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music

Naciśnij klawisz, aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟ AUX ➟ My Music ➟ BT Audio. Na ekranie wyświetlona jest nazw ...

Zobacz tez:

Setup
Napęd Comfort / Sport / Sport + Zawieszenie Comfort / Sport / Sport + Skrzynia biegów D / M   ESP On / Off lub SPORT handling mode Sport SETUP wyświetla następujące informacje i funkcje: cyf ...

Nadajnik/Kluczyk inteligentny
drzwi można blokować i odblokowywać za pomocą nadajnika lub kluczyka inteligentnego. można zablokować drzwi, naciskając przycisk na zewnętrznej klamce drzwi, mając przy sobie kluczyk inteligentny. (w pojeździe wyposażonym w syst ...

Rejestrowanie danych w pojeździe
Wiele elektronicznych elementów pojazdu dysponuje pamięcią danych. Te pamięci danych zapisują tymczasowo lub trwale informacje techniczne dotyczące stanu pojazdu wydarzeń usterek Te informacje techniczne dokumentują ...

Samochody