Kia Picanto: Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music

Kia Picanto –> Cechy i funkcje samochodu –> Clock settings (ustawienia zegara) –> Podstawowa metoda korzystania: Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My Music

Naciśnij klawisz, aby zmieniać tryby w kolejności CD ➟ USB(iPod) ➟
AUX ➟ My Music ➟ BT Audio.

Na ekranie wyświetlona jest nazwa folderu/pliku.

 

<Audio CD>

Podstawowa metoda korzystania


<CD MP3>

Podstawowa metoda korzystania


<USB>

Podstawowa metoda korzystania


<My Music>

Podstawowa metoda korzystania


❈Płyta CD jest odtwarzana automatycznie, po włożeniu.

❈Muzyka z USB jest odtwarzana automatycznie, po podłączeniu pamięci USB.

Repeat (Powtórz)

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz (RPT)


Tryb Audio CD, MP3 CD, USB, iPod, My Music: RPT na ekranie

❈ Ponownie naciśnij klawisz ,
aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz (RDM)
Tryb Audio CD, My Music: RDM na ekranie

Tryb MP3 CD, USB: Na ekranie FLD.RDM

Tryb MP3 CD, USB: ALL RDM na ekranie

Tryb iPod: Na ekranie RDM

❈ Ponownie naciśnij klawisz ,
aby wyłączyć powtarzanie.

Zmiana Utworu/Pliku

Kiedy jest odtwarzany utwór (plik) klawisz


❈ Jeśli klawisz zostanie
wciśnięty ponownie w ciągu 1 sekundy, będzie odtwarzany poprzedni utwór.

Kiedy odtwarzany jest utwór (plik) klawisz


Skanowanie (dla modeli z systemem RDS - komunikatów o ruchu drogowym)

❈ Ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wyłączyć
skanowanie.

Scan (Skanowanie)

❈ Ponownie naciśnij klawisz ,
aby wyłączyć.

❈ Funkcja SCAN (SKANOWANIE) nie jest obsługiwana w trybie iPod.

Przeszukiwanie folderu: Tryb MP3 CD, USB

Kiedy jest odtwarzany plik klawisz
(Folder w górę)


Kiedy jest odtwarzany plik klawisz
(Folder w dół)


❈ Jeśli folder jest wybrany przez naciśnięcie pokrętła strojenia ,
odtwarzany będzie pierwszy plik w wybranym folderze.

Wyszukiwanie utworów (pliku)

MENU: Płyty audio CD

Naciśnij klawisz trybu CD MP3,
aby ustawić funkcje Repeat, Random, Information (Powtarzanie, Losowo, Informacje).

MENU: Płyty audio CD


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby losowo odtwarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Info] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

MENU: MP3 CD / USB

Naciśnij klawisz trybu CD MP3,
aby ustawić funkcje Repeat, Folder Random, Folder Repeat, All Random, Information, i Copy (Powtórz, Folder losowo, Powtarzanie folderu, Wszystkie losowo, Informacje i Kopiowanie).

MENU: MP3 CD / USB


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Folder Random (Folder losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [
F.RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby losowo odtwarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Folder Repeat (Powtarzanie folderu)

Naciśnij klawisz Ustaw [
F.RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby powtarzać
utwory z aktualnego folderu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz F.RPT, aby wyłączyć odtwarzanie.

All Random (Wszystkie losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [
A.RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby losowo
odtwarzać wszystkie utwory z aktualnej płyty CD.

❈ Ponownie naciśnij klawisz A.RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Info] za pomocą pokrętła strojenia lub
klawisza , aby wyświetlić
informacje na temat aktualnego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Kopiowanie (jeśli jest w wyposażeniu)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Copy] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Może on być wykorzystywany do skopiowania aktualnego utworu do folderu My Music (Moja muzyka).

Możesz odtwarzać skopiowaną muzykę w trybie My Music (Moja muzyka).

❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania zostanie wciśnięty inny klawisz, wyświetlone zostanie okno wyskakujące z zapytaniem, Czy anulować kopiowanie.

❈ Jeżeli w trakcie operacji kopiowania podłączony zostanie inny nośnik lub urządzenie odbiorcze (USB, CD, iPod, AUX), kopiowanie zostanie anulowane.

❈ Muzyka nie będzie odtwarzana, kiedy kopiowanie jest w toku.

MENU: iPod

W trybie iPod, naciśnij klawisz ,
aby ustawić funkcje Repeat, Album Random, All Random, i Information (Powtórz, Album losowo, Wszystkie losowo i Informacje).

MENU: iPod


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza , aby powtarzać
bieżący utwór.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Odtwarza w kolejności losowej wszystkie utwory aktualnej kategorii.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Info] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetla informacje na temat bieżącego utworu.

❈ Naciśnij klawisz , aby wyłączyć wyświetlanie informacji.

Search (Wyszukiwanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Search] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Wyświetla listę kategorii urządzenia iPod.

❈ Jeśli klawisz Searching iPod category (Wyszukiwania kategorii iPod) jest wciśnięty, nastąpi
przejście do katalogu macierzystego.

MENU: Tryb My Music (Moja muzyka) (jeśli jest w wyposażeniu)

W trybie My Music (Moja muzyka) naciśnij klawisz , aby ustawić funkcje
Repeat, Random, Information, Delete, Delete All i Delete Selection (Powtórz, Losowo, Informacje, Usuwanie, Usuń wszystkie, Usuń wybrane).

MENU: Tryb My Music


Repeat (Powtórz)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RPT] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Powtarza odtwarzania aktualnego utworu.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RPT, aby wyłączyć powtarzanie.

Random (Losowo)

Naciśnij klawisz Ustaw [
RDM] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Odtwarza wszystkie piosenki w kolejności losowej.

❈ Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

Information (Informacje)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Info] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Ponownie naciśnij klawisz RDM, aby wyłączyć odtwarzanie losowe.

❈ Naciśnij przycisk , aby
wyłączyć wyświetlanie informacji.

Delete (Usuwanie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Delete] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Delete (Usuwanie)


  1. Wybierz plik, który chcesz usunąć, za pomocą pokrętła strojenia .

  2.  Naciśnij klawisz i
    wybierz menu delete (usuwanie), aby usunąć wybrany plik.

Delete All (Usuń wszystkie)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Del.All] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Usuwa wszystkie utwory z listy My Music (Moja muzyka).

Delete Selection (Usuń wybrane)

Naciśnij klawisz Ustaw [
Del.Sel] za pomocą pokrętła strojenia
lub klawisza .


Utwory w folderze My Music (Moja muzyka) są wybierane i usuwane.

  1.  Wybierz z listy utwory, które chcesz usunąć

Delete Selection (Usuń wybrane)


  1. Po dokonaniu wyboru, naciśnij klawisz i wybierz menu delete
    (usuwanie).

Delete Selection (Usuń wybrane)


UWAGA - DO KORZYSTANIA Z My Music (Mojej muzyki)

AUX

AUX wykorzystywany jest do odtwarzania zewnętrznych NOŚNIKÓW aktualnie podłączonych za pomocą gniazdka AUX.

Tryb AUX zostanie uruchomiony automatycznie, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone za pomocą gniazdka AUX.

Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone, możesz również nacisnąć klawisz , aby zmienić tryb na
AUX.

AUX


❈ Tryb AUX nie może być uruchomiony, jeżeli urządzenie zewnętrzne nie jest podłączone za pomocą gniazdka AUX.

UWAGA - KORZYSTANIE Z AUX (Urządzeń dodatkowych zewnętrznych) W celu korzystania z urządzenia zewnętrznego, włóż do oporu wtyk przewodu AUX w gniazdko AUX.

AUDIO Bluetooth Wireless Technology Typ A-1, Typ A-3

Czym jest technologia bezprzewodowa Bluetooth Wireless Technology?

Bluetooth Wireless Technology umożliwia łączenie urządzeń na krótkich odległościach, takich jak urządzenia głośnomówiące, nagłowne słuchawki stereofoniczne, bezprzewodowe zespoły zdalnego sterowania itd. Dla uzyskania dalszych informacji, odwiedź stronę internetową Bluetooth Wireless Technology pod adresem www.Bluetooth.com Zanim zaczniesz korzystać z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

OSTRZEŻENIE Kierowca nie może się rozpraszać podczas jazdy, gdyż może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i w rezultacie prowadzić do wypadku, poważanych obrażeń ciała, a nawet do śmierci. Głównym obowiązkiem kierowcy podczas prowadzenia pojazdu jest bezpieczne i zgodne z prawem jego obsługiwanie i nie powinno się korzystać z jakichkolwiek podręcznych urządzeń, innego sprzętu lub systemów pojazdu, które mogą odwracać uwagę i wzrok kierowcy bądź go dekoncentrować podczas jazdy jak również z urządzeń, które nie są dopuszczone prawem.

❈ Ustawienie Audio Streaming (Pobieranie strumieni danych audio) Bluetooth Wireless Technology: Naciśnij klawisz Wybierz
[Phone] (Telefon) za pomocą pokrętła strojenia Wybierz [Audio
Streaming] (Pobieranie strumieni danych audio) za pomocą pokrętła strojenia
Ustaw On / Off .

Uruchamianie systemu audio Bluetooth Wireless Technology

❈ W niektórych telefonach przenośnych system audio może nie rozpocząć automatycznego odtwarzania.

Korzystanie z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology

Naciśnij pokrętło strojenia ,
aby odtwarzać lub przerywać odtwarzanie aktualnego utworu

Korzystanie z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology


❈ Funkcje previous song (poprzedni utwór) / next song (następny utwór) / play (odtwarzanie) / pause (pauza) mogą nie być obsługiwane w przypadku niektórych telefonów przenośnych.

Clock settings (ustawienia zegara)

Naciśnij klawisz Wybierz [Clock] (Zegar) za pomocą pokrętła TUNE lub klawisza Wybierz menu za pomocą pokrętła TUNE Clock Settings (Usta ...

Phone (telefon) (jeśli jest w wyposażeniu)

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji audio Bluetooth Wireless Technology  W celu korzystania z audio Bluetooth Wireless Technology musisz najpierw przeprowadzi ...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy
Kontrola hamulca postojowego Skok hamulca postojowego należy sprawdzić licząc liczbę "kliknięć" słyszalnych podczas całkowitego zaciągania hamulca z pozycji zwolnienia. Hamulec postojowy powinien też sam bezpiecznie utrzymać samoch&o ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie na powierzchni bieżnika opony. TIREFIT można stosować przy temperaturze zewnętrznej do 20 ...

Sterowanie klimatyzacją
Regulacja temperatury Nacisnąć przycisk "∧" na przełączniku , aby zwiększyć temperatur ę lub przycisk "∨", aby zmniejszyć temperaturę. Regulacja intensywności nawiewu Nacisnąć przycisk na przełączniku &nbs ...

Samochody